CMC We Care

CMC Group มีความใส่ใจ ในการสร้างความปลอดภัยให้กับลูกบ้านและลูกค้า ได้ออกมาตรการเข้มรับมือ-ป้องกัน-เฝ้าระวัง Covid-19 เพื่อเป็นการให้ความรู้อย่างทั่วถึงและทำความเข้าใจให้ถูกต้องในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจาก Covid-19 ทาง CMC Group มีการจัด Workshop ผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมมีการแจกจ่ายสเปรย์ ให้กับลูกบ้านและลูกค้า

CMC Group ขอร่วมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี และเป็นกำลังใจคนไทยผ่านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ไปด้วยกัน

REGISTER

” CMC We Care ” เพราะเราห่วงใยคุณ

Hand Gel

Mask

Checkup

COVID-19 situation

วิธีการล้างมือหรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

World Health Organization 

วิธีป้องกันตัวเองและผู้อื่นไม่ให้เจ็บป่วย
โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

  • ล้างมือทุกครั้งหลังไอหรือจาม
  • ล้างมือทุกครั้งหลังจากดูแลผู้ป่วย
  • ล้างมือทุกครั้งหลังประกอบอาหาร
  • ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
  • ล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ห้องน้ำ
  • ล้างมือทุกครั้งเมื่อเห็นว่ามือสกปรก
  • ล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์หรือมูลสัตว์

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
909/1 ซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร : 02-468-9000 (สำนักงานใหญ่)
แฟ็กซ์ : 0-2460-2080 กด 8